Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové platformy www.zcech.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi prodávajícím a vámi jako kupujícím.

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         S kým je smlouva uzavírána?

Smlouva není uzavírána s provozovatelem webového rozhraní, společností zČech s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1 , IČ: 06903258, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291018 (dále jen „provozovatel“).

Smlouvu uzavíráte vždy s osobou, která je uvedena v objednávkovém formuláři jako prodávající. Identifikační údaje této osoby jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

(dále jen „prodávající“).

Identifikační údaje prodávajícího jsou dále uvedeny na webovém rozhraní. V případě vašich pochybností o osobě prodávajícího kontaktujte provozovatele.

1.2.         Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou, popřípadě smlouvou (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) se prodávající zavazuje dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit mu cenu zboží. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí ze strany prodávajícího (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Způsoby uplatňování voucherů naleznete v článku 6. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 7. Reklamace se řídí Reklamačním řádem.

1.3.         Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.4.         Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti vás a prodávajícího?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

-     těmito obchodními podmínkami, které vymezují vzájemná práva a povinnosti;

-     Reklamačním řádem, podle kterého se postupuje při reklamaci zboží;

-     podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní u konkrétního zboží;

-     objednávkovým formulářem a jeho přijetím,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

-     zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

-     zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud právní poměr vás a prodávajícího obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.5.         Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6.         Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek je provozovatel oprávněn měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2.      SMLOUVA

2.1.         Jak je uzavírána smlouva?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky ze strany prodávajícího. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.         Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který webové rozhraní umožňuje. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „POTVRDIT OBJEDNÁVKU & ZAPLATIT“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou považovány za správné a úplné. O jejich změně bezodkladně informujte prodávajícího prostřednictvím vašeho uživatelského účtu, telefonicky či e-mailem.

2.3.         Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Všechny odeslané objednávky, u nichž proběhla úhrada ceny zboží jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterých nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), má prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti se smlouvou vynaložil.

2.4.         Jak zjistíte, že objednávka byla přijata a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky budete informováni prostřednictvím emailu.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5.         Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu jsou uložené ve vašem uživatelském účtu, popřípadě vám budou na vaši žádost zaslány emailem či v tištěné podobě poštou. Při zasílání poštou vás může provozovatel či prodávající požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu jsou archivovány v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

3.      CENA

3.1.         Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, prodávající vás na tuto skutečnost upozorní. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany prodávajícího.

V případě, že došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, prodávající není povinen dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

 

4.      PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Jakým způsobem lze hradit cenu zboží či služeb?

Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před dodáním zboží či poskytnutím služby prostřednictvím platební brány, popřípadě bezhotovostně převodem na bankovní účet provozovatele. Stisknutím tlačítka „POTVRDIT OBJEDNÁVKU & ZAPLATIT“ budete přesměrováni k platbě platební kartou nebo přímo do vašeho internet-bankingu.

Dále je možné uplatnit voucher vydaný provozovatelem.

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.         Kdy nastane splatnost kupní ceny?

Při bezhotovostní platbě prostřednictvím platební brány je cena splatná bezprostředně po provedení objednávky. Pokud úhrada nebude provedena, nedochází k uzavření smlouvy ve smyslu článku obchodních podmínek.

Při bezhotovostní platbě prostřednictvím převodu na bankovní účet provozovatele je cena splatná do dvou dnů od uzavření smlouvy.

4.3.         Jak obdržíte daňový doklad?

Provozovatel vám vystaví daňový doklad, a to v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky. K vystavení daňového dokladu je provozovatel zmocněn prodávajícím. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vám bude daňový doklad vystaven v elektronické formě.

 

5.      DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLUŽBY

5.1.         Jak je posíláno zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2.         Kdy vám bude zboží dodáno?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci nemůže prodávající ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání kontaktujte prodávajícího.

Zboží, které je skladem, prodávající zpravidla expeduje do tří pracovních dnů od provedení objednávky. je-li zboží vytvářeno na zakázku, bude vás prodávající o datu dodání informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny.  

5.3.         Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i prodávajícího. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4.         Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

Pokud jste již uhradili cenu zboží má prodávající právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

 

6.      UPLATŇOVÁNÍ VOUCHERŮ

6.1.         Jak lze čerpat plnění uvedené na voucheru?

Provozovatel na webovém rozhraní nabízí vouchery. Za tyto vouchery je prodávající povinen poskytnout plnění, které je na voucheru označeno. Pro poskytnutí plnění, které je uvedené na voucheru, je nutné uplatnit voucher na webovém rozhraní u provozovatele. Na voucheru jsou uvedeny zejména následující údaje:                           

-        částka, která je předmětem voucheru (jedná-li se o voucher na určitou částku);

-        identifikační údaje provozovatele;           

-        doba platnosti voucheru (případně termín plnění, na který byl voucher vystaven);

-        unikátní číselný kód voucheru;   

-        způsob, jakým lze voucher uplatnit (tj. vložením unikátního kódu při objednávce on-line apod.)

6.2.         Je uplatňování voucheru nějak omezeno?

Voucher lze čerpat pouze jednou.

Doba, po kterou lze voucher uplatnit je omezená a voucher je možné uplatnit nejpozději v poslední den doby jeho platnosti.

Voucher nelze vyměnit za voucher s jiným plněním.

6.3.       Kdy může být voucher odmítnut?

Provozovatel může v určitých situacích odmítnout voucher akceptovat, a tedy plnění neposkytnout. Jde o případy, kdy:

-        voucher byl předložen po uplynutí platnosti,

-        voucher byl již jednou vyčerpán,

-        voucher byl zneplatněn,

-        poskytnutí plnění osobě, která voucher uplatnila, by bylo v rozporu s platnými právními předpisy.

 

7.      ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1.         Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (v případě služeb do 14 dnů od uzavření smlouvy); je-li dodávka rozdělena do několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní, popřípadě na doručovací adresu prodávajícího nebo na adresu jeho sídla. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

7.2.         Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

7.3.         Jakým způsobem vrátíte zboží?

Zboží jste povinni vrátit prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na jeho doručovací adresu, do jeho provozovny nebo na adresu sídla.  Zboží nezasílejte na dobírku, prodávající není povinen jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

-     kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

-     písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

7.4.         Kdy dostanete zpět své peníze?

V případě, že odstoupíte od smlouvy, provozovatel vám vrátí veškeré přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že provozovatel není oprávněn vrátit vám peníze dříve, než vrátíte zboží prodávajícímu nebo prokážete, že jste mu zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, provozovatel vám vrátí náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze budou vráceny stejným způsobem, jakým jste uhradili cenu (pokud do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte provozovateli či prodávajícímu a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na adresu prodávajícího hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.5.         Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Pokud prodávající zjistí, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte mu za toto snížení hodnoty zboží.

7.6.         Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

-     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;

-     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu;

-     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

-     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

-     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud jste porušili jejich původní obal;

-     o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

-     o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud tato plnění poskytujeme v určeném termínu,

-     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni.

7.7.         Kdy může odstoupit od kupní smlouvy prodávající?

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-     neobdržel od vás cenu zboží či služby v době splatnosti nebo jste nepřevzali zboží;

-     zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;

-     plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude vás prodávající o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

8.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění prodávající postupuje v souladu s Reklamačním řádem.

 

9.      DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

9.1.         Jaká oprávnění mají prodávající k výkonu své činnosti?

K prodeji zboží je prodávající oprávněn na základě živnostenského oprávnění, popřípadě jiného oprávnění, které je pro podnikání potřeba ve státě, ve kterém má prodávající sídlo.

9.2.         Jak provozovatel vyřizuje stížnosti?

V případě, že máte stížnost vůči postupu prodávajícího, kontaktujte provozovatele na emailu info@zcech.cz. Provozovatel stížnost prošetří a bude prodávajícího i vás kontaktovat s řešením. Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3.         Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi vámi spor ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266), za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u prodávajícího poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Máte-li bydliště v jiném státě, máte právo obrátit se na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v tomto státě, popřípadě ve státě, kde má prodávající své sídlo (je-li v těchto státech možné řešit spor mimosoudně prostřednictvím orgánu, který je k tomuto řešení způsobilý).

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u prodávajícího zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4.         Jaké další informace byste měli vědět?

Komunikace mezi vámi a prodávajícím probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní). Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3 dnem po jejím odeslání.

Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru a provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

 

10.      PUNCOVNÍ ZNAČKY

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 7. 2018