Podmínky užití webu

Tyto podmínky užití webového rozhraní (dále jen „podmínky“) se vztahují na užívání webového rozhraní www.zcech.cz (dále jen „webové rozhraní“) vámi jako kupujícím.

Provozovatel webového rozhraní

zČech s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 06903258
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291018

adresa pro doručování:                         zČech s.r.o., Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
kontaktní telefon:                                  +420 735 204030
kontaktní e-mail:                                    info@zcech.cz

 

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         K čemu webové rozhraní slouží?

Prostřednictvím webového rozhraní dochází ke střetávání nabídky a poptávky po zboží mezi vámi jako kupujícím a třetí osobou jako prodávajícím. Na webovém rozhraní je možné uzavírat kupní či jiné obdobné smlouvy s prodávajícími.

Berte na vědomí, že nejsme prodávajícím zboží, které se na webovém rozhraní nacházejí, a z tohoto důvodu nejsme odpovědní za řádné dodání zboží, popřípadě za jakýkoliv jiný právní poměr mezi vámi a prodávajícím.

Právní poměr s prodávajícím se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Berte na vědomí, že se váš právní poměr může řídit dalšími dokumenty, popřípadě informacemi, které vám prodávající sdělí nebo které jsou uvedené u zboží prodávajícího na webovém rozhraní, prodávající je však vždy povinen dodržovat minimální úroveň ochrany spotřebitele, které stanoví Všeobecné obchodní podmínky a Reklamační řád.

Na webovém rozhraní vám umožňujeme zřídit si uživatelský účet. Tento účet je nezbytný pro využívání hlavních funkcionalit webového rozhraní. Podmínky zřízení uživatelského účtu jsou uvedeny v článku 2 podmínek. Zřízení a vedení uživatelského účtu je bezplatné.

1.2.         Jaké dokumenty upravují právní poměr mezi vámi a naší společností?

Právní poměr se řídí v první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 •      těmito podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

 •      zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

 •     podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při registraci na webovém rozhraní;

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 •     zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

   
 •     zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.3.         Jak vyjádříte souhlas s podmínkami?

Zasláním registračního formuláře a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.4.         Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat podmínky lze pouze písemnou formou.

 

2.      REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

2.1.         Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

2.2.         K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a informace o provedených nákupech, uhrazených cenách, odstoupení od smlouvy, získaných slevách a odměnách. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

2.3.         Jakým způsobem lze zrušit uživatelský účet?

Svůj uživatelský účet můžete zrušit zasláním žádosti o zrušení účtu na náš kontaktní email. Do tohoto emailu je nutné uvést vždy jméno, příjmení a informace o posledním realizovaném nákupu. Jsme oprávněni vyžádat si od vás další informace za účelem ověření vaší identity.

2.4.         Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů, těchto podmínek, zejména pak článku 3 podmínek.

 

3.      VKLÁDÁNÍ OBSAHU NA WEBOVÉ ROZHRANÍ

3.1    Jaký obsah jste oprávnění na webové rozhraní vkládat?

     Prostřednictvím webového rozhraní je možné vkládat texty ve formě komentářů, hodnocení produktů apod.

Vyhrazujeme si právo odstranit nebo neuveřejnit veškerý obsah, který:

 •       zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;

 •       může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

 •         porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;

 •        obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

 •         obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží prodávajícího;

 •        obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;

 •        obsahuje vulgarismy nebo jiné výrazy jejichž význam je v rozporu se všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

 •         vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;

 •         je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;

 •        jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

Jsme oprávněni kontrolovat obsah informací uveřejněných prostřednictvím webového rozhraní včetně komunikace mezi vámi a prodávajícím, a dále jsme oprávněni bez náhrady zrušit váš uživatelský účet, který by byl v rozporu s těmito obchodními podmínkami.

Berte na vědomí, že v důsledku pozastavení či změny poskytování našich služeb můžete ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu webového rozhraní.

3.2.         Máte povinnost zajistit souhlas autora při uveřejňování obsahu na webovém rozhraní?

Souhlasem s těmito podmínkami prohlašujete a odpovídáte za to, že jste držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří vámi vložený obsah. Pokud nejste držitelem příslušné licence, zajistíte souhlas autora se zpracováním.

3.3.         Jaké máme nároky v případě porušení tohoto článku podmínek?

Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 3.2 podmínek ukáže být nepravdivým, nebo pokud na webové rozhraní vložíte obsah, který porušuje článek 3.1 podmínek, a v souvislosti s tím po nás bude vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, máme nárok následně vymáhat po vás náklady, které nám v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Zavazujete se nás odškodnit za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči nám z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob vaší osobou.

3.4.         Jakým způsobem je možné komunikovat s prodávajícím?

Komunikovat s prodávajícím je možné pouze prostřednictvím webového rozhraní. Berte na vědomí, že jste povinni zdržet se v komunikaci s prodávajícím takovým způsobem, který by mohl poškodit dobré jméno naší společnosti a služeb, které poskytujeme. Při porušení této povinnosti jste povinni uhradit nám škodu, která nám vaším jednáním vznikne. V takovém případě máme dále právo ukončit s vámi spolupráci. Nejste oprávněni s prodávajícím sdílet kontaktní údaje, popřípadě se domlouvat s prodávajícím na prodeji zboží či poskytnutí služby mimo webové rozhraní.

Komunikace s prodávajícím probíhá výlučně elektronickou formou, nedohodnete-li se s námi a s prodávajícím na jiném postupu. Zpráva zaslaná prodávajícímu se považuje za doručenou 3 dnem po jejím odeslání (stejně tak zpráva odeslaná od prodávajícího vám).

 

4. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

4.1.     Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

4.2.         Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

5.      DALŠÍ INFORMACE

5.1.         Jak vyřizujeme stížnosti?

Stížnosti na chování prodávajících, popřípadě stížnosti týkající se našich služeb je možné směřovat na náš kontaktní email info@zcech.cz, popřípadě prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Váš spor s prodávajícím se pokusíme vyřešit smírnou cestou. Dále se můžete obrátit na příslušné dozorové orgány.

5.2.         Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266), za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V případě, vzniku sporu s prodávajícím jste oprávněni využít také příslušný orgán řešení spotřebitelských sporů v místě sídla prodávajícího.

5.3.         Další informace

Znění podmínek jsme oprávněni měnit či doplňovat. Podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, o změně podmínek vás neinformujeme jiným způsobem. Práva a povinnosti se vždy řídí tím zněním podmínek, za jejichž účinnosti vznikly.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. června 2018 .