Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím (do 28.2.2021)

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím se vztahují na poskytování služeb provozovatele prodávajícím prostřednictvím webového rozhraní www.zcech.cz provozovaného společností

zČech s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 06903258
není plátcem DPH
zapsaná: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291018

adresa pro doručování: zČech s.r.o., Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1
kontaktní telefon:          +420 735 20 40 30
kontaktní e-mail:           obchod@zcech.cz

1.      ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé níže definované pojmy:

-       kupujícím je fyzická či právnická osoba, která projeví zájem o zboží prodávajícího, které je nabízené prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní či jinou smlouvu;

-        občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

-        obchodní podmínky jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb prodávajícím;

-        obsahem se rozumí zejména veškeré materiály a informace vložené prodávajícím v souvislosti s užíváním služby na webové rozhraní provozovatele, zejména zadáním prezentace;

-        prémiovými službami se rozumí služby spočívající ve výhodnějším zobrazení prezentace na webovém rozhraní a další služby, které provozovatel aktuálně dle webového rozhraní nabízí;

-        prezentace je nabídka zboží prodávajícího na webovém rozhraní činěná zejména prostřednictvím textu, fotografií nebo jiným způsobem, který webové rozhraní a provozovatel umožňuje. Prezentaci je možné vytvářet prostřednictvím uživatelského;

-        prodávajícím je každá právnická či fyzická osoba vystupující jako podnikatel, která v souladu s těmito obchodními podmínkami nabízí prostřednictvím webového rozhraní své zboží či služby;

-        provozovatel webového rozhraní (dále jen „provozovatel“) je společnost zČech s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 06903258, není plátcem DPH, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 291018;

-        službami provozovatele (nebo jen „službami“) se rozumí veškeré funkce webového rozhraní, které provozovatel umožňuje prodávajícímu; jde zejména o poskytnutí části webového rozhraní prodávajícímu za účelem nabídky jeho zboží. Službami provozovatele se rozumí také prémiové služby, nevyplývá-li z obchodních podmínek jinak;

-        smlouva je jakákoliv smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi provozovatelem a prodávajícím dle těchto obchodních podmínek;

-        spotřebitelem se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

-        třetí osobou je jakýkoliv subjekt odlišný od provozovatele a prodávajícího;

-        uživatelský účet je virtuální účet prodávajícího na webovém rozhraní. Obchodní podmínky stanoví pravidla pro zřizování účtu, jeho využívání, správu, rušení, popřípadě další pravidla a postupy týkající se uživatelského účtu prodávajícího;

-        užíváním služby se rozumí veškeré aktivity prodávajícího na webovém rozhraní, zejména vkládání prezentace a využívání prémiových služeb;

-        webovým rozhraním je rozhraní umístěné na adrese www.zcech.cz;

-        zprostředkovanou smlouvou se rozumí kupní či jiná smlouva, uzavřená prostřednictvím webového rozhraní mezi prodávajícím a kupujícím.

1.2.         Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti provozovatele plynoucí ze smlouvy. Obchodní podmínky dále stanoví pravidla pro vkládání prezentací a využívání všech funkčních součástí webového rozhraní prodávajícím.

1.3.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smluvních vztahů mezi provozovatelem a prodávajícím. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4.       Práva a povinnosti stran se dále řídí podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní. V otázkách zde neupravených se vztahy mezi provozovatelem a prodávajícím řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

1.5.       Prodávající bere na vědomí, že odpoví-li kupující na prezentaci jeho zboží zveřejněnou na webovém rozhraní, uzavírá následně kupující kupní (či jinou) smlouvu přímo s prodávajícímProdávající proto odpovídá za splnění veškerých povinností prodávajícího vůči kupujícímu (především za řádné odevzdání věci a umožnění kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci). Prodávající dále odpovídá za splnění povinností podnikatele vůči spotřebiteli, tj. zejména poskytnutí informací podle § 1811 a 1820 občanského zákoníku (ať už ve svém uživatelském účtu, v samotné prezentaci nebo jiným způsobem před uzavřením smlouvy se spotřebitelem).

1.6.       Provozovatel nevstupuje do právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a není odpovědný za řádné plnění prodávajícího vůči kupujícímu, neodpovídá za obsah, kvalitu, původ nebo dodání zboží.

1.7.         V průběhu registrace a dále též potvrzením na webovém rozhraní prodávající stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

 

2.      REGISTRACE A REGISTRAČNÍ PLÁNY

2.1.         Pro využití všech funkcí webového rozhraní, zejména pro vkládání prezentace a pro možnost objednávky prémiových služeb, je nutné, aby byl prodávající na webovém rozhraní registrován. Registraci je možné učinit prostřednictvím webového rozhraní. Do registračního formuláře je prodávající povinen vyplnit všechny požadované údaje, zejména obchodní firmu (popřípadě jméno a příjmení), sídlo, identifikační číslo osoby (popřípadě srovnatelný údaj, pokud má prodávající sídlo mimo Českou republiku) a dále kontaktní údaje prodávajícího (doručovací adresu, je-li odlišná od adresy sídla, email a telefon). Prodávající si zároveň zvolí své heslo.

2.2.         Pro přístup do uživatelského účtu je potřeba email a heslo. Přístupové údaje do uživatelského účtu je prodávající povinen uchovávat v tajnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

2.3.         Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může provozovatel bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích je třeba provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu prodávajícího.

2.4.         Prodávající je povinen předložit dokumenty dokládající pravdivost zadaných údajů, především výpis z živnostenského či obchodního rejstříku, popřípadě jiné obdobné evidence.

2.5.         Provozovatel je oprávněn zřízení uživatelského účtu odmítnout. Provozovatel má právo uživatelský účet prodávajícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím tohoto účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů České republiky nebo těchto obchodních podmínek.

2.6.         Po schválení provozovatelem a po provedení registrace si prodávající zvolí registrační plán. Jednotlivé registrační plány představují rozsah služeb poskytovaných provozovatelem. Bližší specifikace jednotlivých registračních plánů včetně výše provize je stanovena na webovém rozhraní.

2.7.         Registrační plány je možné v průběhu poskytování služeb měnit. Změnou registračního plánu dochází ke změně výše provize provozovatele.

 

3.      SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1.         Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí prodávajícímu přijetí registračního formuláře. Pokud se provozovatel rozhodne registrační formulář potvrdit, učiní tak zpravidla do 10 dnů od přijetí formuláře. Provozovatel není povinen přijetí registračního formuláře potvrdit. V takovém případě bude prodávajícího kontaktovat s odmítnutím.

3.2.         Změnou registračního plánu dochází ke změně smlouvy. Změna smlouvy je účinná ke dni potvrzení žádosti o změnu registračního plánu provozovatelem.

3.3.         Smlouva, jejímž předmětem jsou prémiové služby, je uzavřena v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí objednávku prémiových služeb.

 

4.      PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.         Provize provozovatele

4.1.1.        Za poskytování služeb náleží provozovateli provize. Provozovatel přijímá kupní cenu za zboží prodávajícího od kupujících. Prodávající tímto zmocňuje provozovatele k přijímání plateb za zboží od kupujících. Prodávající je povinen ve svém uživatelském účtu potvrdit, že bylo zboží řádně doručené kupujícímu, a to nahráním čísla zásilky do svého uživatelského účtu.

4.1.2.        Výše provize se odvíjí od konkrétního registračního plánu a je stanovena na webovém rozhraní, není-li mezi stranami ujednáno jinak.

4.1.3.        Nejpozději do 20 dnů od dodání zboží kupujícímu budou peněžní prostředky, snížené o provizi provozovatele, převedeny na bankovní účet prodávajícího. Pokud by v této lhůtě došlo ke zrušení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, informuje prodávající o této skutečnosti provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel vrátí peněžní prostředky kupujícímu nejpozději do 14 dnů od zrušení smlouvy.

4.1.4.        V některých případech je provozovatel oprávněn dle svého uvážení převést peněžní prostředky na bankovní účet prodávajícího i dříve než ve lhůtě podle předchozího odstavce. Pokud v tomto případě dojde ke zrušení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu nejpozději do 14 dnů od zrušení smlouvy.

4.1.5.        V případě objednávky prémiových služeb bude provize provozovatele navýšena o provizi stanovenou na webovém rozhraní.

 

5.      PODMÍNKY PREZENTACE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1.         Prezentace je možné vkládat na webové rozhraní prostřednictvím uživatelského účtu prodávajícího. Uživatelský účet provozovatel vytvoří nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. Rozsah prezentace je omezen zvoleným registračním plánem.

5.2.         V prezentaci uvede prodávající pravdivé a úplné informace týkající se nabízeného zboží, včetně kvalitních fotografií, které se nabízeného zboží týkají.

5.3 Prostřednictvím webového rozhraní je možné nabízet pouze produkty, které souvisejí s celou/částečnou produkcí prodávajícího, částečná produkce je vymezena:

5.4.         Prodávající není oprávněn prostřednictvím webového rozhraní nabízet:

-        zboží, které svou povahou zasahuje do práv třetích osob, zejména průmyslových práv či práv autorských;

-        alkohol, cigarety, omamné látky či jiné obdobné zboží;

-        zboží se sexuálním či erotickým podtextem;

-        kopie, falzifikáty a napodobeniny;

-        zboží, které odporuje článku 5.3 obchodních podmínek;

-        zboží, které by jinak porušovalo tyto obchodní podmínky, dobré mravy nebo právní předpisy České republiky.

5.5.         Prodávající není oprávněn na webové rozhraní vkládat obsah (zejména obrázky, texty, fotografie), který:

-        zobrazuje násilí nebo podněcuje nenávist z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry nebo náboženského, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k určité národnostní či etnické skupině;

-        může představovat jednání zneužívající či omezující hospodářskou soutěž, které je způsobilé přivodit újmu jiným subjektům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání;

-        porušuje autorská práva a práva duševního vlastnictví provozovatele či třetích osob;

-        obsahuje kontaktní informace na jinou osobu nebo údaje, jež mohou být považovány za osobní údaje, pokud k tomu tato osoba nedala souhlas;

-        obsahuje nepravdivé nebo zkreslující informace o nabízeném zboží prodávajícího;

-        obtěžuje ostatní uživatele webového rozhraní nebo jim zamezuje v řádném využívání služeb provozovatele;

-        obsahuje vulgarismy nebo jiné výrazy jejichž význam je v rozporu se všeobecnými zásadami slušnosti a etiky;

-        vyzývá k porušování právních předpisů nebo toto porušování schvaluje;

-        je způsobilý ohrozit chod webového rozhraní nebo webové rozhraní nadměrně zatěžuje;

-        jiným způsobem porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy.

5.6.         Provozovatel si vyhrazuje právo obsah, který odporuje článku 5.5 obchodních podmínek bez náhrady z webového rozhraní odstranit. Zároveň je provozovatel oprávněn odstranit prezentace prodávajícího, pokud tyto prezentace souvisí se zbožím uvedeným v článku 5.4 obchodních podmínek. Provozovatel je dále oprávněn odstranit prezentaci, pokud tato prezentace odporuje článkům 5.2 obchodních podmínek, popřípadě takovou prezentaci příslušným způsobem upravit (například odstranit gramatické chyby v textu apod.).

5.7.         Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že:

-        je vlastníkem věci, která je předmětem prezentace, nebo je vlastníkem zmocněn k tomu, aby zboží prodal;

-        je oprávněn prodávat zboží, které je předmětem prezentace (zejména s ohledem na zákonnou regulaci dle právních předpisů aplikovatelných v místě prodeje zboží);

-        splňuje podmínky právních předpisů a těchto obchodních podmínek nezbytné pro registraci a zveřejňování prezentace.

5.8.         Prodávající prohlašuje a odpovídá za to, že je držitelem licencí k textům, fotografiím, ilustracím a dalším materiálům, které tvoří obsah prezentace. Pokud prodávající není držitelem příslušné licence, zajistí souhlas autora se zpracováním.

5.9.         Pokud se jakékoliv prohlášení v článku 5.7 ukáže být nepravdivým, nebo pokud prodávající poruší svou povinnost podle článků 5.4, 5.5 nebo 5.6, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po prodávajícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení. Prodávající se dále zavazuje odškodnit provozovatele za veškeré ztráty, náklady, výdaje, nároky, řízení nebo požadavky vznesené vůči provozovateli z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob ze strany prodávajícího.

5.10.      Prodávající je povinen stanovit cenu za zboží tak, aby byla shodná či nižší, než je cena stejného zboží nabízeného prostřednictvím webových stránek prodávajícího či v provozovně prodávajícího.

5.11.      Prodávající se zavazuje, že při komunikaci s kupujícími nebude jednat takovým způsobem, který by byl způsobilý poškodit dobré jméno provozovatele a jím poskytovaných služeb. Při porušení povinnosti podle předchozí věty má provozovatel právo požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu tímto vznikla, a dále má právo ukončit s prodávajícím spolupráci. Prodávající se zavazuje nekomunikovat s kupujícím jinak než přes webové rozhraní. Prodávající není oprávněn prostřednictvím webového rozhraní sdílet s kupujícím kontaktní údaje, popřípadě se domlouvat na prodeji zboží mimo webové rozhraní.

5.12.      Provozovatel je oprávněn kontrolovat vzájemnou komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

5.13.      V případě, že provozovatel obdrží od kupujícího recenzi na zboží prodávajícího, je oprávněn tuto recenzi uveřejnit na webovém rozhraní v sekci, která je k tomu určena. Provozovatel je oprávněn použít takto poskytnutou recenzi k marketingovým účelům.

5.14.      Prodávající je povinen v případě uzavření smlouvy s kupujícím postupovat v souladu s právními předpisy České republiky, zejména má povinnost poskytnout kupujícímu nezbytné informace před uzavřením smlouvy a po uzavření smlouvy s kupujícím předat zboží v kvalitě, na které se prodávající s kupujícím dohodnou. Nebude-li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno jinak, expeduje prodávající zboží do 3 pracovních dnů.

5.15.      Při prodeji zboží se prodávající zavazuje ve vztahu ke kupujícímu respektovat pravidla stanovená ve Všeobecných obchodních podmínkách a Reklamačním řádu. Prodávající je oprávněn vytvořit své zvláštní obchodní podmínky, které se liší od pravidel stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách, resp. Reklamačním řádu, v takovém případě je však vždy povinen zajistit, aby byla dosažena minimální úroveň ochrany spotřebitele stanovena Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem.

5.16.      Prodávající je povinen řešit s kupujícím případné stížnosti a reklamace vad dodaného zboží v souladu s Reklamačním řádem provozovatele, popřípadě v souladu s platnou legislativou České republiky.

5.17.      V případě, že budou reklamace zboží, popřípadě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího uplatněny u provozovatele (včetně zaslání zboží k reklamaci, popřípadě za účelem odstoupení od smlouvy), předá provozovatel tuto reklamaci či odstoupení prodávajícímu. Zároveň zašle provozovatel prodávajícímu reklamované zboží, popřípadě zboží, od kterého kupující odstoupil. Provozovatel je oprávněn účtovat si účelně vynaložené náklady za toto přeposlání u prodávajícího.

5.18.      Prodávající je povinen kupujícího informovat o všech skutečnostech, které by mohly být vzhledem k objednávce pro kupujícího relevantní (zejména informace o stavu objednávky). Informování kupujícího provádí prodávající prostřednictvím svého uživatelského účtu.

5.19.      Podmínky poskytování prémiových služeb se řídí informacemi a pokyny, které jsou uvedené vždy u konkrétní prémiové služby na webovém rozhraní. Provozovatel začne poskytovat prémiové služby bez zbytečného odkladu, kdy mu prodávající dodá potřebné podklady, jsou-li tyto podklady vyžadovány, jinak bez zbytečného odkladu od úhrady ceny za tyto prémiové služby.

5.20.      Prodávající se zavazuje při každé změně týkající se informací uvedených v prezentaci (zejména podmínek prezentovaného prodeje) provést úpravu prezentace, případně její odstranění.

5.21.      Prodávající používá webové rozhraní na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost provozovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše ceny služeb, ohledně kterých došlo ke vzniku škody.

5.22.      Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.23.      Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování služeb a přístup k webovému rozhraní z důvodu technických výpadků či údržby serverů. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za nemožnost užití webového rozhraní.

 

6.     Zpracování osobních údajů prodávajících

6.1.        Prodávající prohlašuje, že si je vědom toho, že v rámci využívání služeb provozovatele dle těchto obchodních podmínek dochází ke zpracování jeho osobních údajů nebo osobních údajů jeho zástupců provozovatelem, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Provozovatel zpracovává zejména identifikační údaje (jméno, příjmení, identifikační číslo, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu), kontaktní údaje (adresa bydliště nebo doručovací adresa, telefonní číslo a emailová adresa), ekonomické údaje (např. bankovní spojení, údaje o finanční situaci apod.) a další údaje (informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní. Provozovatel získává tyto údaje přímo od prodávajícího nebo z veřejně dostupných zdrojů. Pokud dojde k jakékoliv změně v těchto osobních údajích, je prodávající povinen informovat provozovatele.

6.2.        Provozovatel zpracovává výše uvedené osobní údaje na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy a poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek a na základě a za účelem splnění zákonem stanovených povinností. Provozovatel může dále osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu pro účely vymáhání a ochrany svých právních nároků. Provozovatel bude získané osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedené účely.

6.3.        Pokud k tomu prodávající udělí souhlas, je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v souladu s podmínkami uvedenými v tomto souhlasu. Jde zejména o souhlas se zasíláním obchodních sdělení a přímého marketingu. Osobní údaje poskytnuté za tímto účelem budou využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém bude prodávající nabízet služby obdobné těm, které si prodávající od provozovatele objednal.

6.4.        Provozovatel je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies, a to na základě souhlasu, který prodávající udělí příslušným nastavením internetového prohlížeče. Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies využívá prodávající zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování služeb a analýzy chování uživatelů a marketingu.

6.5.        Prodávající bere na vědomí, že cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Webové rozhraní provozovatele využívá tzv. cookies první strany (nezbytné a výkonnostní cookies) a cookies třetích stran (funkční cookies, cílené a reklamní cookies). Používání souborů cookies může prodávající odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Webové rozhraní využívá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC. Více informací o těchto službách je možné nalézt po kliknutí na tento odkaz http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

6.6.        V rozsahu, jaký je nutný pro naplnění výše uvedených účelů, je provozovatel oprávněn osobní údaje předávat i dalším příjemcům. Těmito příjemci mohou být zejména účetní, vývojáři, společnost Google LLC (poskytovatel cookies), dopravní služby - společnosti Česká Pošta, s.p. a PPL CZ s.r.o., poskytovatel datového centra - společnost Váš Hosting s.r.o. Kdo konkrétně osobní údaje zpracovává sdělí provozovatel prodávajícímu na jeho žádost.

6.7.        Provozovatel nebude předávat osobní údaje do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu pro naplnění výše uvedených účelů v souladu s pravidly takového předávání stanovenými obecně závaznými právními předpisy.

6.8.        Prodávající má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenesení údajů jinému správci, právo na odvolání souhlasu, byl-li udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.     Zpracování osobních údajů kupujících

7.1.        Provozovatel a prodávající vystupují ve vztahu ke kupujícímu jako společní správci osobních údajů. Prodávající má za účelem plnění zprostředkované smlouvy přístup k osobním údajům kupujícího v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště (popřípadě doručovací adresa).

7.2.        Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujících uvedené v článku 7.1. obchodních podmínek výlučně za účelem splnění zprostředkované smlouvy.

7.3.        Prodávající je povinen osobní údaje uvedené v článku 7.1. obchodních podmínek zpracovávat výlučně prostřednictvím webového rozhraní. Prodávající nesmí osobní údaje kupujících zpracovávat, zveřejňovat, rozšiřovat či ukládat mimo webové rozhraní, vyjma zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy s kupujícím (například vystavení faktury či zaslání zboží)

7.4.        Prodávající je povinen dodržovat veškeré právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, podle právních předpisů České republiky, Evropské unie, popřípadě dalších právních řádů, které se použijí na úpravu právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je zejména povinen zajistit plnou ochranu osobních údajů před jejich zneužitím.

7.5.        Informační povinnosti i výkon práv v souvislosti s osobními údaji kupujících zajišťuje provozovatel.

7.6.        V případě, že se na prodávajícího obrátí kupující se žádostí o výkon svých práv v souvislosti s jeho osobními údaji, je prodávající povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu předat provozovateli, který ji vyřídí.

7.7.        Pokud prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost podle tohoto článku 7 obchodních podmínek, a v souvislosti s tím bude po provozovateli vymáháno jakékoliv plnění třetí stranou, má provozovatel nárok následně vymáhat po prodávajícím náhradu škody a náklady, které mu v souvislosti s tím vzniknou, včetně nákladů na právní zastoupení.

8.     Reklamace

8.1.        Práva prodávajícího z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

8.2.        Prodávající je oprávněn reklamovat poskytnuté služby pouze pokud tyto služby z důvodů na straně provozovatele neodpovídají popisu na webovém rozhraní nebo nejsou poskytovány po dohodnutou dobu.

8.3.        Reklamaci je prodávající povinen oznámit provozovateli neprodleně po zjištění závady, a to na kontaktní e-mail provozovatele, nejpozději však k datu ukončení spolupráce mezi prodávajícím a provozovatelem.

8.4.        Je-li reklamace shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně zjedná nápravu, především poskytne službu tak, aby služba odpovídala smlouvě, případně má prodávající nárok na přiměřenou slevu z ceny, nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz (je-li vada služby takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

9.     Doba poskytování služeb

9.1.        Služby (vyjma prémiových služeb) jsou prodávajícímu poskytovány po dohodnutou dobu a v rozsahu, který je určen konkrétním registračním plánem.

9.2.        Prodávající je oprávněn odstranit své prezentace kdykoliv prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě zrušit svůj uživatelský účet zasláním žádosti o zrušení účtu na kontaktní email provozovatele.

9.3.        Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odstranit prezentace, které odporují těmto obchodním podmínkám, popřípadě zrušit uživatelský účet, pokud jeho prostřednictvím dochází k porušování těchto obchodních podmínek. Dále je provozovatel oprávněn odstranit veškeré prezentace při ukončení provozování webového rozhraní.

9.4.        Prémiové služby jsou poskytovány po dobu, na kterou je prodávající objednal.

10.  Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky provozovatele

10.1.     Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být prodávajícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Prodávající se zavazuje tyto informace zejména:

-        uchovávat jako důvěrné;

-        neposkytnout je bez souhlasu provozovatele jiné osobě;

-        nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;

-        nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

10.2.     Dále se prodávající zavazuje, že nebude bez souhlasu provozovatele pořizovat kopie podkladů předaných mu provozovatelem.

10.3.     V případě porušení povinnosti v článku 10.1 a 10.2 těchto obchodních podmínek má provozovatel právo ukončit spolupráci a odstranit bez náhrady veškeré prezentace prodávajícího. Právo na náhradu škody není tímto nijak dotčeno.

 11.  Závěrečná ustanovení

11.1.     Komunikace mezi prodávajícím a provozovatelem probíhá výhradně v elektronické formě (emailem, popřípadě prostřednictvím webového rozhraní), nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Zpráva zaslaná druhé smluvní straně se považuje za doručenou 3 dnem po jejím odeslání.

11.2.     Veškeré informace uvedené na webovém rozhraní jsou pouze informativního charakteru, provozovatel neodpovídá za jejich správnost, aktuálnost či úplnost.

11.3.     Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem provozovatele nebo právy dalších osob. Prodávající není oprávněn obsah webového rozhraní měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu provozovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

11.4.     Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

11.5.     Provozovatel je oprávněn si jednostranně započíst své nároky vůči nárokům prodávajícího. Prodávající s tímto vyjadřuje svůj souhlas.

11.6.     Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Provozovatel a prodávající sjednávají, že se případné spory ze smlouvy budou projednávat před soudy v České republice.

11.7.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, použije se namísto něj ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.8.     Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Obchodní podmínky v novém znění budou vždy zveřejněné na webovém rozhraní, provozovatel o změně podmínek prodávajícího neinformuje jiným způsobem. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

Možnosti propagace

Portál zČech.cz nabízí 3 základní možnosti zobrazení/propagace produktů

TYPY PREZENTACE PRODUKTŮ 3. Základní propagace 2. Aktivní propagace 1. Vybrali jsme pro vás
Zobrazený obsah Prezentace výrobce  Prezentace výrobce  Prezentace výrobce 
  Prezentace produktů výrobce s možností přímého nákupu Prezentace produktů výrobce s možností přímého nákupu Prezentace produktů výrobce s možností přímého nákupu
Další služby Články a videa v sekci Magazín Články a videa v sekci Magazín Články a videa v sekci Magazín
    Garantované zobrazení na hlavní stránce zCech.cz po dobu min. 1 týdne, dále zobrazení na předních pozicích Garantované zobrazení na hlavní stránce zCech.cz v sekci „Vybrali jsme pro vás“ po dobu min. 1 měsíce, zobrazení na předních pozicích v rámci jednotlivých kategorií
    Prezentace na sociálních sítích Sponzorovaná prezentace na sociálních sítích
      Prezentace v newsletteru
      Reklama na Google
Provize – nákup přes zČech.cz 12 % 17 % 25 %

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 31. října 2019.